Aktuálně z masérny

Podívejte se na aktuální informace a prodkukty. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Podrobnosti

Wellness

Kokosovo čokoládová, Natural spa wax, Čokoládové masáže, o Medová masáž, a další.

Podrobnosti

Regenerace a zdraví

Lymfatické masáže, Masáže, Cvičení, Cvičení dle Mojžíšové, a další.

Podrobnosti

Ostatní

Podiatrie, Aromaterapie, Sm systém, Přírodní potravinové doplňky

Podrobnosti

Návštěvní řád MASÉRNY BAZÉN

 

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany
zdraví a bezpečnosti návštěvníků prostor MASÉRNY BAZÉN a musí být
návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

VSTUP

 • Používání prostor je dovoleno pouze v provozní době, případně po telefonické domluvě.
 • Vstupem do prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout všech pokynů obsluhy (zodpovědné osoby).
 • Návštěvníci použijí vlastní čisté prádlo (ručník, prostěradlo). V případě potřeby je prádlo zapůjčeno ze Sauny.
 • Oděv a obuv odkládají návštěvníci v místnosti MASÉRNY.

 

ZÁKAZ VSTUPU

 • Osobám postiženým horečkou, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, trpícím akutním onemocněním (kašel, rýma, průjem…).
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem jiných návykových látek (drog).
 • Zvířatům.

 

PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení prostor a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních osob.
 • Provozovatel neručí za ztrátu peněžních prostředků a jiných cenných předmětů. Předměty nalezené v prostoru masérny je nálezce povinen odevzdat obsluze (zodpovědné osobě), ta je uschová k případnému navrácení.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení masérny.
 • Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení, tak na majetku ostatních osob.
 • Návštěvník má právo na kvalitní a kvalifikovaně poskytnuté služby. V případě, že má pochyby, může vyžadovat reklamaci poskytnutých služeb.
 • Návštěvník je povinen respektovat aktuální ceník služeb.
 • Obsluha (zodpovědná osoba) je povinna účtovat poskytnuté služby dle platného ceníku služeb, který je vyvěšen v masérně a také na webových stránkách masérny.
 • Návštěvníkům je služba poskytnuta na základě předchozí rezervace.
 • Návštěvník je povinen respektovat nařízení o včasném zrušení provedené rezervace, které je součástí platného ceníku služeb. V případě nerespektování je povinen uhradit provozovateli škodu vzniklou s nedostavením se, nebo s neomluvením se ve stanovené lhůtě (storno poplatky).

 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

 • Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
 • Vnášet skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků a obsluhy.
 • Neoprávněně používat předměty první pomoci.

 

VYLOUČENÍ

Z prostor bude vykázán návštěvník, který i přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů obsluhy, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech prostory provozovny na vyzvání, může obsluha (zodpovědná osoba) požádat o zakročení Městskou policii.

 

ÚHRADA PŘÍPADNÝCH ŠKOD A SANKCÍ

V případě, že nedodržováním tohoto Návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.

 

Návštěvní řád ke stažení ZDE: Návštěvní řád masérny_2015